Danmarks Statistik/Epinion - Arbejdskraftundersøgelse
Danmarks Statistik Logo Epinion

Arbejdskraftundersøgelse

Formål

I et moderne samfund som Danmark er det af stor vigtighed, at der løbende skaffes ny og ajourført viden omkring danskernes beskæftigelsesforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet. Viden omkring alle de aspekter, der knytter sig til dette kan kun tilvejebringes gennem direkte henvendelse til befolkningen. Derfor gennemfører Danmarks Stati¬stik i samarbejde med Epinion løbende Arbejdskraftundersøgelsen.

Undersøgelsen bliver lavet i alle EU-lande og bruges internationalt af bl.a. EU, OECD og ILO. Herhjemme bruges den bl.a. af forskere, politikere, ministerier, interesse¬organisationer og andre med interesse for arbejdsmarkedet og tilknytningen hertil.

Indhold

Undersøgelsen omfatter både personer på og uden for arbejdsmarkedet i alderen 15-74 år, og den bliver primært gennemført for at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. For eksempel belyser undersøgelsen hvor mange der er beskæf¬tigede, arbejdsløse, under uddannelse, på pension mv., hvilke uddannelser befolkningen har gennemført, samt hvilke uddannelser og kurser befolkningen aktuelt deltager i. Arbejdskraftundersøgelsen belyser også vilkårene på arbejdsmarkedet, herunder ugentlig arbejdstid, skæve arbejdstider mv.

Deltagelse er vigtig

Deltagerne er tilfældigt udvalgt, og du er blandt 90.000 danskere, der tilsammen skal repræsentere hele befolkningens forhold til arbejdsmarkedet i indeværende år. Dit navn og din adresse har vi fået oplyst af Det Centrale Personregister (CPR). Vi har fået lov til at bruge disse oplysninger, da det er en offentlig undersøgelse. Datatilsynet skal løbende godkende behandlingen af tal og føre tilsyn.

Det er meget vigtigt, at alle svarer, for at undersøgelsen giver et så retvisende billede af virkeligheden som muligt. Jo færre der svarer, desto mere skævt et billede tegnes. Deltagelse er selvfølgelig frivillig, men vi håber, at også du vil deltage for at sikre det bedst mulige billede af arbejdsmarkedet og tilknytningen hertil.

Anonymitet

Vi behandler dine svar strengt fortroligt og giver altså ikke under nogen omstændigheder oplysninger om dig videre til andre myndigheder. Når undersøgelsen er afsluttet, bliver resultaterne offentliggjort som statistik, hvor ingen vil kunne genkende de enkelte svar fra deltagerne i undersøgelsen.

Alt, hvad vi får oplyst, vil blive behandlet fortroligt. I offentliggørelser kan enkelt-personer ikke genkendes. I vores daglige arbejde søger vi at sikre anonymiteten bedst muligt. Vi har selvfølgelig navn og telefonnummer oplyst under interviewet, men når interviewet er afsluttet, og statistikken skal laves ud fra svarene, så skiller vi de indhentede svar fra oplysningerne om navn og telefonnummer. De medarbejdere, der arbejder videre med de afgivne oplysninger, har ikke oplysninger om personers navn og telefonnummer. Derudover har vores ansatte tavshedspligt.

Interview

Vi vil gerne interviewe dig fire gange, fordi det er den bedste måde, hvorpå vi kan undersøge forandringerne på og uden for arbejdsmarkedet. Som interviewperson deltager du i under¬søgelsen i 2 kvartaler i træk. Efter en pause på et halvt år interviewer vi dig der¬efter igen i de 2 følgende kvartaler. Vi håber, du vil deltage alle fire gange. Fjerde gang henvender vi os også til de personer, som du deler adresse med.

Web og tlf.

Vi vil bede dig udfylde skemaet via internettet. Internetadresse, dit personlige referencenummer og password findes i dit brev. Der er også mulighed for at besvare skemaet via tablet eller smartphone. Skemaet er åbent for besvarelse i 14 dage, men vi vil også forsøge at kontakte dig pr. telefon. Interviewet vil tage 10-15 minutter. På hverdage ringer vi i tidsrummet 9-21, på lørdage og på helligdage ringer vi i tidsrummet 11-17, og på søndage ringer vi i tidsrummet 11-18.

Offentliggørelser

Hovedresultaterne fra arbejdskraftundersøgelsen offentliggøres hvert kvartal og årligt i Nyt Fra Danmarks Statistik, og de er desuden tilgængelige på www.statistikbanken.dk/04. Beskrivelse af Arbejdskraftundersøgelsen findes også i Statistikdokumentationen. Andre informationer om bl.a. dokumentation og begre¬ber kan ses på www.dst.dk/aku. Arbejdskraftundersøgelsen offentliggøres også månedligt – se www.dst.dk/aku-maaned. Derudover er der tal i Konjunkturstatistik, Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog. Desuden bruges undersøgelsen i flere temapublikationer, hhv. Køn og arbejdsliv, De ældre og arbejdsmarkedet og Helbredsproblemer og arbejds¬liv. Kvartalstal er ydermere tilgængelige i Øresundsdatabanken og via Euro¬stat, OECD og ILO.

Mere information

Ønsker du at vide mere om undersøgelsen, eller ønsker du at kontakte os, er du meget velkommen til at ringe på gratisnummer: 80 60 60 04. Du kan også sende en mail til: arbejdskraft@dst.dk Husk altid at oplyse dit referencenr. ved alle henvendelser. Skemaet kan besvares via internettet på www.survey.epinion.dk/AKU og yderligere information om deltagelse i Arbejdskraftundersøgelsen kan findes på www.aku.epinion.dk.